Bejelentés


Alternatívák Egyeken


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Programismertető

 

A programunk keretében meghirdetett az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő, és önálló

életvitelt elősegítő programjaira 60 főt vontunk be Egyek és közigazgatási területéről. A résztvevők 18 éven

felüli,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező

regisztrált álláskeresők, tartósan munkanélküli illetve inaktív személyek.A projekt a szerződésben foglalt

határidőben elkezdődött.

A széleskörû a tájékoztatás megteremtése érdekében felvettük a kapcsolatot a helyben mûködő szociális

intézményekkel, hivatalokkal (Egyeki Polgármesteri Hivatal,Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Balmazújvárosi Kirendeltsége), több sajtóorgánum képviselőjével (helyi újság, Hajdú-Bihar Megye Napló).A

pályázatban vállalt esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt fontosságúnak tartottuk a kapcsolatfelvételt

a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a tényleges célcsoport megtalálása érdekében.

A célcsoport közvetlen elérése érdekében szórólapokat, tájékoztató anyagokat és plakátokat készítettünk,

melyeket forgalmas közterületeken, közintézményekben helyeztünk el.A széleskörû tájékoztatás

eredményeként jelentős számú érdeklődő vett részt a 2010.11.18- án megtartott nyitórendezvényen, illetve az

ezt követő napokon tartott minden érdeklődő számára nyitott tájékoztató rendezvényeken.

A tervezett ütemtervnek megfelelően (2010.Decemberben)végeztük a toborzást és a kiválasztást.A közel 100

jelentkezőből matematikai -, magyar nyelvtan feladatlapok, illetve Raven-teszt segítségével válogattuk ki a

jelenlegi résztvevőket, melyet szóbeli meghallgatás követett a megfelelő motiváció feltárása érdekében. Ez

lehetőséget adott arra, hogy képet kapjunk arról, hogy rendelkezik-e a programba való részvételhez szükséges

képességekkel és ambíciókkal.Ezek után megtörtént a kiválasztás és a kiértesítés, amelyről 2010.December

27-én írásban értesültek a résztvevők.

2011.01.03-án a kiválasztott résztvevőkkel együttmûködési megállapodást kötöttünk.Négy csoportra bontottuk

a célcsoport tagjait a hatékonyabb esetvezetések érdekében.Mindenki megismerkedett az esetmenedzserével,

amely által elmélyült, egyéni esetvezetés kialakítása kezdődhetett meg, a kiscsoportos foglalkozások

mellett.Ezeknek kiemelt területe a tanulási-és munkamotiváció fejlesztése tréning, illetve a kulcskompetenciák

fejlesztése volt.Ezek alapul szolgáltak az OKJ-s kertész képzés indulásához, melyen felnőttképzési szerződés

megkötése után 2011.Februárjától vesznek részt.

Az oktatás előzetes tematika alapján két fázisban zajlik, amely az elméletet és gyakorlatot foglalja magában.A

hatékony képzés elmélyítése , illetve a hátrányok megszüntetése érdekében az esetmenedzserek az egyéni

szociális munka módszerével segítik a résztvevőket, szem előtt tartva motivációjuk fenntartását, illetve

problémáik kezelését.Ezek dokumentálására a programhoz kapcsolódó informatikai rendszert az

esetmenedzserek megismerték, és folyamatosan használják.

A megállapodásban vállalt megélhetési támogatás a célcsoport számára folyamatosan kifizetésre kerül.

A projektben dolgozó szakemberek heti rendszerességgel stábülést tartanak, melyen a szakmai tartalom

mellett a felmerülő esetleges problémák megbeszélésére kerül sor, a program hatékony és sikeres

megvalósítása érdekében.

A projektmenedzsment a program sikeres kiA programunk keretében meghírdetett az"Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő,és önálló

életvitelt segítő programja " során a programban résztvevők 2011.Augusztus 10-én írásbeli OKJ-s kertész

vizsgát tettek, melyet a következő modulok elsajátítása előzött meg:

Kertészeti alapismeretek:Elmélet:2011.02.01-2011.03.28

-Gyakorlat:2011.02.02.-2011.04.01

Zöldségtermesztés: Elmélet:2011.03.30.-2011.07.04.

-Gyakorlati :2011.04.06-2011.08.15

Vállalékozási és kereskedelmi ismeretek:2011.07.05.-2011.08.01

Munkavállalói ismeretek:2011.08.02.-201108.15.

Az írásbeli vizsgatevékenységet gyakorlti és szóbeli vizsgatevékenység követte.

2011.Augusztus 22-24 gyakorlati vizsgatevékenység,2011 Augusztus 23-án és 25-én szóbeli vizsgával zártak.

55 fő tett sikeres vizsgát.

A kötelező képzés mellett több tevőleges munkát vártunk el a résztvevőktől annak rédekében, hogy a

munkához való hozzáállás javuljon, illetve folyamatosan belsővé válljon.Nagy eredménynek tekintjük, hogy egy

olyan jól mûködő gazdaságot sikerült kialakítani a munkájuk által,amelyben a munka eredményét

kézzelfoghatóan megtapasztalják.

A sikeres vizsgatevékenységet és a projektben való aktív részvételt az esetmenedzserek által végzett szociális

munka támasztja alá.

A program teljes időtartama alatt az esetmenedzser és a programban résztvevő személy az egyénre szabott

fejlesztési terv- ben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása érdekében együttmûködik.Az

együttmûködés keretében a személy elhelyezkedését gátló problémák kiküszöbölésének segítése a cél

(Pl.Egészségügyi ellátásokhoz jutás elősegítése, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, szociális

szolgáltatásokhoz, illetve szociális támogatásokhoz való hozzájutás segítése-továbbá felkészítés az önálló

családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges, társas-,

családi kompetenciák kialakítása lehetőség szerint a háztartásban élő családtagok bevonásával.

Ehhez a tevékenységhez kapcsolódó esetmenedzseri munkák az erre fenntartott online rendszerben

folyamatosan rögzítésre kerülnek.

A képzés befejezését követően a résztvevők munkakipróbálás céljából munkaviszonyt létesítettek

2011.09.05-2011.11.04.-ig határozott időtartamra A Tevékeny Szeretet Közösségével, mint projektgazdával.A

szerződéskötés tárgya kertészetben történő foglalkozatásra irányul, amely a projekt keretein belül kialakíttott

gazdaságban valósul meg.

A munkvállaók 6 órás munkaviszony keretében a szakképzettségükhöz tartozó jogszabályban előírt bérezésben

részesülnek,amely indokolta a szerződés az irányú módosítását, hogy a költségvetésben lévő tartalékból

átcsoportosítást kérjünk, mivel alultervezett volt a bér-és járulékai( jogszabályváltozás miatt).

A jelentési időszakban a projektből sikeresen kilépő, vagy lemorzsolódott résztvevők helyére új jelentkezőket

vettünk fel, mivel a projekt teljes időtartama alatt figyelembe vettük a jelentkezési és rászorutlsági tényezőket.

Ezért a projektjelentés időszakában az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők száma:76 fő.A résztvevők

gazdasági és társadalmi helyzetüknek , illetve személyiségükben, valamint készségükben , képességeikben


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!